Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanduiding partijen
Identiteit Van den Elzen Transport B.V.

Van den Elzen Transport B.V.
Bus 16
5388 SP Nistelrode
06-51806053

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van Van den Elzen Transport B.V. afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings en opdrachten en op alle door Van den Elzen Transport B.V. gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alsmede op adviezen, het verrichten van diensten als ook op betalingen aan Van den Elzen Transport B.V.
Afwijkende bedingen binden Van den Elzen Transport B.V.  slechts na schriftelijke akkoordbevinding en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2.2 Vertegenwoordigers van Van den Elzen Transport B.V. mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

2.3 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Van den Elzen Transport B.V. niet aanvaard, tenzij zulks voor elk geval afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De voorwaarden zijn alleen van toepassing binnen Nederland. Voor Zeeuws Vlaanderen en de Waddeneilanden dient er een offerte aangevraagd te worden. Buiten Nederland wordt zonder telefonisch overleg vooraf niet geleverd.

Artikel 3. Offertes
3.1 Van den Elzen Transport B.V.  garandeert binnen de looptijd de prijzen zoals deze vermeld zijn in alle van Van den Elzen Transport B.V. afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings. Onder looptijd wordt maximaal 2 maanden verstaan en in elk geval de in de betreffende offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop genoemde termijn van geldigheid.
Deze garantie geldt niet in geval van wijziging van het BTW-tarief. In dat geval is Van den Elzen Transport B.V. gerechtigd de prijzen aan te passen.

Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1 Bij totstandkoming van de overeenkomst heeft de wederpartij de keuze om te betalen via Ideal, vooraf op rekening, contante betaling bij afhalen . Na toestemming en alleen bij vaste handelspartners is betalen achteraf op rekening bij uitzondering eventueel mogelijk, alleen bij toestemming door Van den Elzen Transport B.V.

4.2 Alle prijzen zijn franco, behoudens het hierna in 4.3 bepaalde.

4.3 Van den Elzen Transport B.V. is gerechtigd de transportkosten en dergelijke door te berekenen aan de wederpartij.

4.4 Door Van den Elzen Transport B.V. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende tarieven, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten, vracht- en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.

4.5 Indien na de datum van de aanbieding dan wel de totstandkoming van de overeenkomst in- of uitvoerrechten, belastingen dan wel al dan niet daarmee gelijk te stellen heffingen die van overheidswege worden vastgesteld wijzigingen ondergaan, is Van den Elzen Transport B.V. gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

4.6 Indien door Van den Elzen Transport B.V. in gedeelten wordt geleverd, is Van den Elzen Transport B.V.  bevoegd per deellevering te factureren en is Van den Elzen Transport B.V. niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4.8 Indien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

4.9 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Van den Elzen Transport B.V. geleden en te lijden schade.

4.10 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom. Tevens is behoud Van den Elzen Transport B.V.  het voorrecht om bestellingen of opdrachten tot uitleveringen per direct eenzijdig te annuleren.

4.11 Betalingen worden eerst afgeboekt op de kosten, rente en de oudste nog openstaan de facturen.

4.12 Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten in de Vrije prijswijzer neergelegde incassotarief.

4.13 Indien betaling niet op tijd op rekening staat van Van den Elzen Transport B.V., behoud deze het recht om diensten niet te leveren op lever dag als afgesproken. Wederpartij kan dan ook niet schade verhalen wegens te laat leveren.

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

6.1 Indien Van den Elzen Transport B.V. door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Van den Elzen Transport B.V. na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Van den Elzen Transport B.V. bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

6.2 Indien Van den Elzen Transport B.V. door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Van den Elzen Transport B.V. door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 7. Levering en risico-overgang
7.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.

7.4 Indien Van den Elzen Transport B.V. (een deel van) de zaken zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen- voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.

7.5 Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten door de vervoerder die door de wederpartij is aangewezen, komt voor rekening van de wederpartij; eventueel moet de wederpartij hiervoor Van den Elzen Transport B.V. vrijwaren.

7.6 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de wederpartij meent dat er sprake is van beschadiging, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan Van den Elzen Transport B.V. te verzenden en zich terstond met Van den Elzen Transport B.V. in verbinding te stellen teneinde Van den Elzen Transport B.V. te informeren. Dit binnen 24 uur na levering. Daarna heeft wederpartij geen rechten meer.

7.7 Alle kosten die extra worden gemaakt door extra services van Van den Elzen Transport B.V. mogen achteraf in rekening worden gebracht. Ook alle kosten die extra worden gemaakt doordat er oponthoud op losadres is door busjes in de weg of andere oorzaken mag Van den Elzen Transport B.V. achteraf in rekening brengen. De extra uren worden afgerond per 30 min wachttijd of extra tijd. Van den Elzen Transport B.V. rekent voor vrachtauto en kraan afgesproken bedrag per uur exclusief de btw.

Artikel 8. Reclames
8.1 De afgeleverde diensten dienen door de wederpartij terstond in ieder geval gekeurd te worden. Indien de wederpartij te dezer zake wenst te reclameren dient dat binnen 24 uur kenbaar te maken d.m.v. een e-mail op het adres info@vandenelzentransport.nl Na deze periode kunnen deze klachten niet meer in behandeling worden genomen. Wederpartij behoort materialen in originele verpakkingen te behouden.

8.2 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door Van den Elzen Transport B.V. gedane of niet gedane leveringen of Van den Elzen Transport B.V. facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij Van den Elzen Transport B.V. worden ingediend binnen 7 werkdagen nadat de zaken aan de wederpartij zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na afloop van de hiervoor bedoelde termijn is reclameren niet mogelijk.

8.3 De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen Van den Elzen Transport B.V.  noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen de inspectie van leveringen door of vanwege Van den Elzen Transport B.V.

Artikel 9. Ontbinding
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Van den Elzen Transport B.V. geleden en te lijden schade.

9.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Van den Elzen Transport B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Van den Elzen Transport B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door Van den Elzen Transport B.V. geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Van den Elzen Transport B.V.  geleden en nog te lijden schade.

Artikel 10. Aansprakelijkheid/garantie
10.1 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van Van den Elzen Transport B.V., is Van den Elzen Transport B.V. niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkering doet.

10.2 Van den Elzen Transport B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de weder partij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.3 Indien de wederpartij Van den Elzen Transport B.V. aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Van den Elzen Transport B.V. eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via Van den Elzen Transport B.V. gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door Van den Elzen Transport B.V. geleverde zaken is geheel vrijblijvend. Van den Elzen Transport B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies.

10.4 De wederpartij is gehouden Van den Elzen Transport B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle jegens Van den Elzen Transport B.V. gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van Van den Elzen Transport B.V. mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerde) schending van intellectuele of industriële eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woord, welke door Van den Elzen Transport B.V. door of vanwege de wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.

10.5 In alle gevallen waarin Van den Elzen Transport B.V. een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van Van den Elzen Transport B.V. daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

10.6 Van den Elzen Transport B.V. is nooit aansprakelijk voor zaak/letsel/vermogens/

Artikel 11. Klachten en geschillen
11.1 Op alle met Van den Elzen Transport B.V. gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen.

11.4 Klachten kunt u alleen mailen (dus niet bellen) naar info@vandenelzentransport.nl o.v.v. van uw adresgegevens, factuurnummer en omschrijving van uw klacht. Wij zullen uw klacht binnen drie werkdagen in behandeling nemen en uiterst serieus behandelen. We proberen, indien mogelijk, binnen 10 werkdagen met een oplossing te komen.

11.5 Klachten als gevolg van transportbeschadigingen dient u binnen 24 uur te melden, daarna kunnen wij deze klachten niet meer in behandeling nemen.

11.6 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk of per mail te melden aan Van den Elzen Transport B.V..

Artikel 12. Juistheid gegevens
Van den Elzen Transport B.V. gaat uit van de juistheid van de door gebruiker van deze website aangeleverde gegevens en is niet verantwoordelijk voor het achterhouden van informatie en/of niet juist informeren door gebruiker.